Previous Home Next

Adam Józefowicz

Original Polish: English translation:
Ninko i Adasiu, Dear Nina and Adam,
Do was Obojga w pierwszym rzędzie kieruję wyrazy solidarności w żalu po naszej wspólnej stracie. Tacy jesteśmy dorośli, doświadczeni i rozumiejący, a za każdym razem zaskakuje nas banalna prawda o tym, że wszyscy mieszkamy na tej ziemi pod tymczasowym adresem. I direct to the both of you, first and foremost, expressions of solidarity in grief over our common loss. We are so mature, experienced and understanding, yet each time we are shocked by the banal truth, that we are all living on this earth under a temporary address.
Kilka odlegle sterujących losem poszczególnych ludzi przyczyn historycznych, ale przede wszystkim najzwyklejszy przypadek zrządził, że spotkaliśmy sie ze sobą w życiu w tej komitywie "na dobre i na złe", jaką zwyczajowo poleca się nowozawieranemu małżeństwu. Jednego i drugiego było w okolicznościach naszego ze sobą obcowania pod dostatkiem. Kiedy usiłowałem przed paru dniami opowiedzieć Agnieszce Jurka, w taki sposób, żeby to do niej dotarło, najbardziej godną wyróżnienia Jego cechą wydała mi się - kultura braterskiej opieki. Różniło nas obu prawie wszystko: wiek, doświadczenie czasu wojny, mentalność i obyczajowość środowiska rodzinnego, usposobienie, rodzaj ciekawości życia. Podzielaliśmy współne nadzieje i złudzenia światopoglądowe i gotowość rewidowania pierwotnie powziętych wyobrażeń. Dobrze zapamiętałem kilka przypadków w których lakonicznie, dyskretnie i na czas wypowiadane krytyczne uwagi Jurka, chroniły mnie popełnieniem oszołomowego wygłupu, ku czemu brak rozumu i skłonność do chełpliwej ostentacji, nieraz mnie popychały. Some historical circumstances distantly steering the fate of individuals, but primarily ordinary accident dictated, that we met each other in life in brotherhood "for better or for worse", like in the traditional newlywed oath. There was plenty of both in the circumstances of our friendship. When a few days ago I tried to explain Jurek to Agnieszka, in a way that she would really understand, his characteristic most worthy of note seemed to me to be - the culture of brotherly care. We differed in almost everything: age, war-time experience, attitudes and customs of family relationships, disposition, type of curiosity of life. We shared common hopes and ideological illusions, and a readiness to revise previously held notions. I remember well several cases in which Jurek's laconically, discreetly and timely stated critical remarks saved me from committing stunning foolishness, to which lack of judgement and a tendency to boastful ostentation pushed me.
Miałem zaufanie to Jego sądów o sprawach publicznych, podobał mi się powściągliwy sposób zachowania Jurka, wewnętrzne skupienie, unikanie wielosłowia. Należał to rzadkiego gatunku ludzi z którymi można było w sposób satysfakcjonujący obcować w ciszy. Kiedy oglądam się teraz wstecz, na nasze wzajemne ze sobą stosunki, mam poczucie, że bylem Jego dłużnikiem. Odebrałem z tego kontaktu na swoją korzyść więcej, niż byłem w stanie zaofiarować w zamian. To zawsze można wytłumaczyć tym, ze młodsi uczą się od starszych; mam jednak uzasadnione przekonanie, że byłoby to objaśnienie zubożające; prawda była bogatsza. I trusted his judgement of on public affairs, I liked Jurek's restrained manner, internal concentration, avoidance of verbosity. He belonged to the rare kind of people with whom one could satisfactorily spend time in silence. When I look back now on our relationship, I have a feeling that I was in his debt. I gained more from our contact than I was able to offer in return. One can always explain this by the younger learning from the elder; but still, I have a justified conviction that this would be a poor explaination. The truth is richer.
Z tymi myślami chciałem się teraz z Wami podzielić, najserdeczniej objąć i przesłać zarazem pozdrowienia wszystkim, którzy są teraz obok Was. I wanted to share these thoughts with you now, embrace you whole-heartedly, and send best wishes to all who are now with you.

Adam Józefowicz        

Adam Józefowicz        

13 lutego 2001 February 13, 2001

Previous Home Next