Previous Home Next

Pola Całecka

Original Polish: English translation:
Rzekł kiedyś mądry człowiek "Człowiek żyje jak długo żyje pamięć o nim" A wise man once said "A man lives as long as he is remembered."
Jurka trudno nie pamiętać.
It would be hard to  not  remember Jurek.
Mądry, małomówny, lecz cokolwiek powiedział miało znaczenie. Jego ironiczne uwagi ożywiały rozmowy i dyskusje wśród nas jego przyjaciół. Wise, terse, but whatever he said was significant. His ironic remarks stimulated conversations and discussions among us, his friends.
Nasza przyjaźń zaczeła się w 1949 roku, kiedy grupa młodych, pełnych dobrej woli ludzi wysłano do Moskwy na studia. Studiowaliśmy z Jurkiem w jednym Instytucie Planowania Gospodarczego, mieszkaliśmy w tym samym Akademiku, nasze pokoje były w tym samym korytarzu. Razem uczyliśmy się i razem przygotowywaliśmy się do egzaminów. To znaczy Jurek pomagał mi "rozgryść" Kapitał Marksa, który dla niego był jasny i zrozumiały a mnie sprawiał trudności w początkach moich studiów, szczególnie, że uczyliśmy się w języku obcym, który i dla niego był przeszkodą. Wykładowcy szybko ocenili jego wiedzę, którą potrafił zwięźle sprecyzować. Our friendship started in 1949, when a group of young well-meaning people were sent to study in Moscow. I studied with Jurek in the same Institute of Economic Planning, we lived in the same dorm, our rooms were on the same floor. We studied together and prepared together for exams. That is, Jurek helped me "get" Marx's Capital, which for him was clear and understandable but for me was a very difficult beginning of my studies, especially since we were learning in a foreign language, which was also an obstacle for him. Instructors quickly valued his knowledge, which he was able to concisely and precisely express.
Jurek był naszym moralnym wzorem i rozjemcą w różnych osobistych i politycznych sporach. Z Jurkiem można było rozmawiać szczerze, bez obawy by nie być właściwie zrozumianym. Próbował on temperować mój naiwny entuzjazm do wszystkiego co nas wówczas otaczało w Moskwie. Jurek ludzi rozumiał nawet wtedy kiedy się z nimi nie zgadzał i potrafił to przekazać bez zbędnych słów. Po studiach pracowaliśmy w tej samej instytucji - Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. On w Cenach i Kosztach ja w Pracy i Płacy. Jurek was our moral role model and mediator in personal and political disagreements. With Jurek it was possible to speak honestly, without fear of being misunderstood. He tried to temper my naive enthusiasm for everything that surrounded us in Moscow. Jurek understood people even when he didn't agree with them, and was able to convey that without unnecessary words. After our studies we worked in the same institution -- National Planning Commission. He in Prices and Costs, I in Labour and Salaries.
Jego zdolności szybko wyszły na jaw i po dwóch latach pracy ustępujący Dyrektor Departamentu wysunął jego kandydaturę na swoje miejsce. Ja opuściłam Polskę w 1959 roku i nie wiedziałam o jego dalszych sukcesach, ponieważ on nigdy o nich nie wspominał. His talents soon came to light and after two years, the retiring director of the department put forth his candidacy for his position. I left Poland in 1959 and never knew about his further successes, because he never talked about them.
Jurek, Nina, Adam Broner jego najlepszy przyjaciel są również moimi najbliższymi przyjaciółmi, na których mogłam zawsze liczyć. "Przyjaciół poznaje się w potrzebie" mówi przysłowie. Ja zdołałam się o tym przekonać kiedy przyjechałam z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Pomimo lat i przestrzeni, które nas dzieliły byłam przyjęta przez nich jakgdybyśmy się rozstali wczoraj, ciepło, serdecznie i z pomocą w każdym przedsięwzięciu. Takie przyjaźnie są niezwykle cenne i ja je chronię w pamięci i często o nich mówie. Jurek, Nina, Adam Broner - his closest friend - were also my closest friends, on whom I could always rely. "A friend in need is a friend indeed" says the proverb. I was able to be reassured in this when I came to the United States on a visit. Despite the years and the space which separated us, I was received by them as if we parted yesterday, with warmth and assistance in every move. Such friendships are precious and I save them in my memory and often speak of them.
Zawsze będziesz żył w mej pamięci Jurku! You will always live in my memory, Jurek!
Pola Całecka
16/36 Simtat-Hatabor
Bat-Yam 59613, Izrael
Pola Calecka
16/36 Simtat-Hatabor
Bat-Yam 59613, Israel

Previous Home Next